Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti BIZOŇ & REALITY, s.r.o. so sídlom na Farská ul. č. 31, 949 01 Nitra, IČO: 31 430 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 3256/N (ďalej len “Spoločnosť”).

1. V zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľkých sporov.

2. Spotrebiteľ je oprávnený zaslať Spoločnosti žiadosť o nápravu (e-mailom na adresu reality@bizon.sk alebo písomne poštou na adresu BIZOŇ & REALITY, s.r.o., Farská ul. 31, 949 01 Nitra) v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo v prípade, ak sa domnieva, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva. V prípade, ak Spoločnosť nevybaví reklamáciu spotrebiteľa do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

3. Spotrebiteľ má možnosť podať sťažnosť taktiež aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov možno využiť len pri riešení sporu medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom, ktorý vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisí so spotrebiteľskou zmluvou.

5. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly. Spoločnosť je zároveň povinná zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle Spoločnosti k nahliadnutiu a taktiež sú i zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti www.reality.bizon.sk.

8. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 2. 2016.

V Nitre, dňa 1. 2. 2016

BIZOŇ & REALITY, s.r.o.